Hanspaulská liga 11. kolo

07.12.2011 20:30

Ramutant CF - Banditi z Palmovky